Тимови у нашој школи:

 • Стручно веће за разредну наставу.
 • Стручно веће за предметну наставу
 • Одељенско веће за разредну наставу
 • Одељенско веће за предметну наставу
 • Дечји савез
 • Ученички парламент
 • Тим за професионални развој
 • Комсија за преглед документације
 • Стручни актив за школско развојно планирање
 • Стручни актив за развој школског програма
 • Тим за самовредновање
 • Тим за инклузивно образовање
 • Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља,злостављање и занемаривања
 • Тим за појачан васпитни рад
 • Тим за писање пројеката
 • Тим за интерни и екстерни маркетинг
 • Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
 • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
 • Тим за посете и излете
 • Тим за превенцију осипања ученика.