Разредну наставу похађају сви ученици од првог до четвртог разреда. Ученици прате национални програм наставе и учења (српски језик, енглески језик, математика, свет око нас, природа и друштво, ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање, пројектна настава, дигитални свет, верска настава/грађанско васпитање), али се за сваког ученика формира тим за додатну подршку, кога чине одељењски старешина, родитељ, психог, наставник енглеског језика и дефектолог који ради индивидуално додатну подршку са учеником. У складу са способностима, интересовањима и потребама ученика, тим за сваког ученика израђује индивидуални образовни план са измењеним програмом наставе и учења у којем се планира прилагођавање исхода образовања и васпитања и прилагођавање садржаја за све предмете (ИОП2). У настави се највише користе прилагођени наставни материјали и израђују се посебна дидактичка средства која омогућавају лакше усвајање знања и вештина.

Осим редовних обавезних предмета наши ученици су укључени и у индивидуалан рад са реедукатором психомоторике, логопедом и соматопедом, као и у групне специфичне програме: групне психомоторне и логопедске вежбе, групне превентивно-корективне вежбе и игре и вежбе животних вештина и социјалног развоја. Такође, свим ученицима разредне наставе је на располагању и продужени боравак.