Предметну наставу похађају сви ученици од петог до осмог разреда, која је обавезана за све ученике. У оквиру другог циклуса основног школовања ученици прате национални програм наставе и учења (српски језик и књижевност, енглески језик, математика, музичка култура, ликовна култура, географија, биологија, историја, физика, хемија, технике и технологије, информатика и рачунарство, физичко васпитање и образовање, верска настава/грађанско васпитање). Основни документ по ком ученици похађају и прате наставу је ИОП-2, који се израђује за све ученике наше школе и по потреби мења, проширује и допуњује, а израђен је у складу са способностима, интересовањима и потребама ученика. С обзиром да разреди броје мали број ученика, на часу је сваком ученику омогућен индивидуални приступ наставника/дефектолога, али у раду се често примењује рад у пару, као и рад у групи, јер то ученике додатно мотивише. У настави се користе прилагођени наставни материјали, израђују дидактичка средства и ИКТ са прилагођеним садржајем, који је у настави и најзаступљенији. Поред обавезних наставних активности ученици су укључени у групне специфичне програме: превентивно-корективне вежбе и игре и социјалне и животне вештине. Такође, сви ученици похађају продужени боравак.