ОШ „Херој Пинки“ организује образовно-васпитни рад као посебан облик рада за ученике на дужем кућном и болничком лечењу,уз сагласност МПНТР-а, а који због здравствених проблема или хроничних болести не могу да похађају наставу у школи. Настава за ученике на дужем кућном лечењу иницира се на захтев родитеља, односно другог законског заступника који је дужан да о потреби организовања наставе за ученика на дужем кућном лечењу, обавести школу и наведе разлоге због којих је ученику неопходно организовати наставу на кућном лечењу. Уз захтев родитеља, потребно је доставити мишљење лекара о спречености детета да похађа наставу у школи са очекиваном дужином спречености и мишљење интерресорне комисије које се односи на наведени период.