За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план, скраћено ИОП. За ученика са изузетним способностима установа доноси ИОП којим се утврђује прилагођен и обогаћен начин образовно – васпитног рада.

Прилагођавање за децу/ученике који не постижу очекиване исходе и стандарде може да се омогући применом мера индивидуализације, ИОП-ом са прилагођеним програмом и ИОП-ом са измењеним програмом. Ученици и деца у нашој школи раде по индивидуалном образовном плану са измењеним програмом (ИОП-у 2).

Ученици прате национални програм образовања и васпитања са прилагођавањем, односно изменом прописаних исхода или стандарда постигнућа. Сваки ученик ради на начин који њему одговара применом одговарајућих метода и облика рада, коришћењем различитих материјала и обрадом њему планираних садржаја и циљева остварује своје исходе у образовно-васпитном раду.

ИОП у школи доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке детету/ученику уз претходну сагласност родитеља/старатеља.