Сервиси...

 

• Спечифични програми додатне подршке

- Аудиторни тренинг

- Стимулација визуелних функција

- Стимулација тактилно – кинестетичких функција

- Сензорна интеграција

- Реедукација психомоторике

- Стимулација моторичких функција

- Стимулација вербалне и невербалне комуникације

- Тренинг практичних вештина

- Тренинг социјалних вештина

- Стимулација когнитивних способности

- Превенција и модификација проблема у понашању

• Саветодавни рад са родитељима

• Саветодавни рад са наставницима, васпитачима, стручним сарадницима

• Инструктивни рад са родитељима

• Изнајмљивање асистивне технологије ( каталошка понуда)

• Давање смерница родитељима око избора и коришћења асистивне технологије