Основна школа...

 

     ОШ „ Херој Пинки“ бави се образовањем и васпитањем деце од првог до осмог разреда са интелектуалним, моторичким, сензорним, говорно – језичким сметњама, ученицима са аутизмом. За ученике од првог до трећег разреда васпитно – образовни рад се одвија по Националном наставном плану и програму, који је основа за израду Идивидуалних образовних планова усклађених са образовним потребама, могућностима и способностима сваког ученика. За ученике од четвртог до осмог разреда образовни рад се одвија по Правилнику о наставном плану и програму основног образовања и васпитања за ученике лако ометене у развоју. Рад школе се одвија у преподневној и послеподневној смени. Ученици су укључени у две групе ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА. За ученике који нису у могућности да због примарног оштећења похађају наставу у школи организована је КУЋНА НАСТАВА.

     Поред обавезних образовних програма, у школи се примењују и обавезне ваннаставне активности ( индивидуалне и групне):

• Психомоторне вежбе

• Логопедске вежбе

• Корективно – превентивне вежбе и мере

     Сви ученици су укљчени и у ваннаставне активности у зависности од интересовања и способности, а то су:

• Позориштанце

• Еколошко – креативна

• Свет компјутера

• Спортска секција